Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Chip Intel Xeon E5-2696v4
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Firewall Anti DDOS

VPS Pro 1

Bắt đầu từ
75,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 1 vCore

SSD Enterprise 20 GB

RAM 1 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 100 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 2

Bắt đầu từ
100,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 1 vCore

SSD Enterprise 20 GB

RAM 2 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 100 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 3

Bắt đầu từ
150,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 2 vCore

SSD Enterprise 25 GB

RAM 2 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 100 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 4

Bắt đầu từ
200,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 2 vCore

SSD Enterprise 30 GB

RAM 4 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 100 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 5

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 3 vCore

SSD Enterprise 50 GB

RAM 4 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 100 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 6

Bắt đầu từ
350,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 4 vCore

SSD Enterprise 60 GB

RAM 6 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 200 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 7

Bắt đầu từ
400,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 4 vCore

SSD Enterprise 80 GB

RAM 8 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 200 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 8

Bắt đầu từ
500,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 6 vCore

SSD Enterprise 100 GB

RAM 8 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 300 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 9

Bắt đầu từ
700,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 8 vCore

SSD Enterprise 120 GB

RAM 12 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 300 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 10

Bắt đầu từ
800,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 8 vCore

SSD Enterprise 150 GB

RAM 16 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 300 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 11

Bắt đầu từ
1,050,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 10 vCore

SSD Enterprise 180 GB

RAM 22 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 500 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS

VPS Pro 12

Bắt đầu từ
1,600,000đ
1 tháng

Firewall Anti DDOS

vCPU 16 vCore

SSD Enterprise 200 GB

RAM 32 GB

Không giới hạn băng Thông

Network Port 500 Mbps

IPv4 1

Firewall Anti DDOS