عربة التسوق

VPS Gold Singapore

Server đặt tại Singapore, hạ tầng mạnh mẽ, cấu hình cao với CPU Intel Xeon Gold 6148, SSD NVMe truy xuất dữ liệu cực nhanh, chuyên dụng xử lý tác vụ cao, cần chứa nhiều dữ liệu

Cloud VPS SG - 1
يبدأ من
155,000đ
شهري
vCPU 1 vCore
SSD 25 GB
RAM 2 GB
Băng thông 1 TB
أطلبه الآن
Cloud VPS SG - 2
يبدأ من
200,000đ
شهري
vCPU 2 vCore
SSD 25 GB
RAM 2 GB
Băng thông 1 TB
أطلبه الآن
Cloud VPS SG - 3
يبدأ من
300,000đ
شهري
vCPU 2 vCore
SSD 30 GB
RAM 4 GB
Băng thông 1 TB
أطلبه الآن
Cloud VPS SG - 4
يبدأ من
420,000đ
شهري
vCPU 4 vCore
SSD 50 GB
RAM 4 GB
Băng thông 3 TB
أطلبه الآن
Cloud VPS SG - 5
يبدأ من
650,000đ
شهري
vCPU 4 vCore
SSD 60 GB
RAM 8 GB
Băng thông 3 TB
أطلبه الآن
Cloud VPS SG - 6
يبدأ من
1,100,000đ
شهري
vCPU 6 vCore
SSD 80 GB
RAM 16 GB
Băng thông 5 TB
أطلبه الآن
Cloud VPS SG - 7
يبدأ من
1,300,000đ
شهري
vCPU 8 vCore
SSD 120 GB
RAM 12 GB
Băng thông 5 TB
أطلبه الآن
Cloud VPS SG - 8
يبدأ من
1,800,000đ
شهري
vCPU 8 vCore
SSD 120 GB
RAM 32 GB
Băng thông 5 TB
أطلبه الآن
Cloud VPS SG - 9
يبدأ من
1,800,000đ
شهري
vCPU 12 vCore
SSD 150 GB
RAM 24 GB
Băng thông 5 TB
أطلبه الآن
Cloud VPS SG - 10
يبدأ من
2,250,000đ
شهري
vCPU 16 vCore
SSD 200 GB
RAM 32 GB
Băng thông 5 TB
أطلبه الآن