W#1

Bắt đầu từ
9,000đ/tháng
 • 500MB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn MySQL
 • Directadmin quản lý
 • 7 ngày/lần Sao lưu

Miễn phí SSL

W#2

23,000đ/tháng
 • 3GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn MySQL
 • Directadmin quản lý
 • 7 ngày/lần Sao lưu

Miễn phí SSL

W#3

33,000đ/tháng
 • 5GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn MySQL
 • Directadmin quản lý
 • 7 ngày/lần Sao lưu

Miễn phí SSL

W#4

45,000đ/tháng
 • 7GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn MySQL
 • Directadmin quản lý
 • 7 ngày/lần Sao lưu

Miễn phí SSL

W#5

52,000đ/tháng
 • 10GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Băng Thông
 • Unlimited MySQL
 • 7 ngày/lần Sao lưu

W#6

65,000đ/tháng
 • 15GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Băng Thông
 • Unlimited MySQL
 • 7 ngày/lần Sao lưu