Đặt hàng

Reseller NVMe Hosting VN

Re-NVMe#1
390,000đ
1 tháng
Firewall Anti DDOS
NVMe SSD 10 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Đăng ký ngay
Re-NVMe#2
590,000đ
1 tháng
Firewall Anti DDOS
NVMe SSD 20 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Đăng ký ngay
Re-NVMe#3
790,000đ
1 tháng
Firewall Anti DDOS
NVMe SSD 30 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Đăng ký ngay
Re-NVMe#4
990,000đ
1 tháng
Firewall Anti DDOS
NVMe SSD 40 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Đăng ký ngay
Re-NVMe#5
1,290,000đ
1 tháng
Firewall Anti DDOS
NVMe SSD 50 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Đăng ký ngay
Re-NVMe#6
1,690,000đ
1 tháng
NVMe SSD 60 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Đăng ký ngay