Shopping Cart

Pro SSD Hosting VN

Cấu hình không đòi hỏi hiệu suất cao, phù hợp cho học sinh - sinh viên, dự án nhỏ, landing page,...

ProSSD #SV
19,164đ
Monthly
SSD NVMe 500MB
CPU 1 core
RAM 1 GB
Order Now
ProSSD #1
27,500đ
Monthly
SSD NVMe 2 GB
CPU 1 core
RAM 1 GB
Order Now
ProSSD #2
44,500đ
Monthly
SSD NVMe 3 GB
CPU 1.5 cores
RAM 1.5 GB
Order Now
ProSSD #3
52,833đ
Monthly
SSD NVMe 5 GB
CPU 2 cores
RAM 2 GB
Order Now
ProSSD #4
79,500đ
Monthly
SSD NVMe 10 GB
CPU 2.5 cores
RAM 2.5 GB
Order Now
ProSSD #5
145,792đ
Monthly
SSD NVMe 15 GB
CPU 3 cores
RAM 3 GB
Order Now
ProSSD #6
175,000đ
Monthly
SSD NVMe 20 GB
CPU 3.5 cores
RAM 4 GB
Order Now