ProSSD#SV

19,164đ
1 tháng
 • 500MB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 1 MySQL
 • Cpanel quản lý
 • Hằng ngày Sao lưu

Không giới hạn Addon Domain

ProSSD#1

60,000đ
1 tháng
 • 2GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 3 MySQL
 • Cpanel quản lý
 • Hằng ngày Sao lưu

Không giới hạn Addon Domain

ProSSD#2

96,333đ
1 tháng
 • 3GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Băng Thông
 • Không giới hạn2 Tài khoản FTP
 • 5 MySQL
 • Cpanel quản lý
 • Hằng ngày Sao lưu

Không giới hạn Addon Domain

ProSSD#3

114,333đ
1 tháng
 • 5GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 10 MySQL
 • Cpanel quản lý
 • Hằng ngày Sao lưu

Không giới hạn Addon Domain

ProSSD#4

174,667đ
1 tháng
 • 10GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 15 MySQL
 • Hằng ngày Sao lưu

Không giới hạn Addon Domain

ProSSD#5

299,667đ
1 tháng
 • 15GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn Tài khoản FTP
 • 20 MySQL
 • Cpanel quản lý
 • Hằng ngày Sao lưu

Không giới hạn Addon Domain

ProSSD#6

385,000đ
1 tháng
 • 20GB Dung lượng SSD
 • Không giới hạn MySQL
 • Cpanel quản lý
 • Hằng ngày Sao lưu

Không giới hạn Addon Domain

Included With Every Plan

 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • LiteSpeed Cache + Redis Cache
 • cPanel
 • CloudLinux
 • Imunify360
 • Backup mỗi ngày
 • SSH Access + WP CLI