DirectAdmin Crack

250,000đ

✓ Kích hoạt tức thì
✓ Tài khoản Directadmin không giới hạn
✓ Thời hạn hơn 15 năm
✓ Không bị gián đoạn
✓ Hỗ trợ từ Web2M

DirectAdmin cho VPS

150,000đ
1 tháng + 30,000 Phí cài đặt

✓ Kích hoạt tức thì
✓ Tài khoản Directadmin không giới hạn
✓ Cập nhật chính thức
✓ Không bị gián đoạn
✓ Hỗ trợ từ Web2M

DirectAdmin cho Server

250,000đ
1 tháng + 50,000 Phí cài đặt

✓ Kích hoạt tức thì
✓ Tài khoản Directadmin không giới hạn
✓ Cập nhật chính thức
✓ Không bị gián đoạn
✓ Hỗ trợ từ Web2M