RHSSD-I

290,000đ
1 tháng
  • 15GB Dung lượng SSD
  • Không giới hạn MySQL
  • Hằng ngày Sao lưu

RHSSD-III

Bắt đầu từ
630,000đ
1 tháng
  • 45GB Dung lượng SSD
  • Không giới hạn MySQL
  • Hằng ngày Sao lưu